Euro express - autobusová doprava s.r.o.

Objednávka autobusu

Dopravce:
EURO EXPRES autobusová doprava s.r.o.
Bělovodská 382
763 17 Lukov u Zlína
IČO: 255 30 429
DIČ: CZ 255 30 429

Objednatel jméno a příjmení
Telefon
Dne
v
Objednávám si u Vaší firmy typ autobusu
V termínu od
do
Z místa přistavení
čas
Do místa destinace
Na kolik dnů
Datum ukončení přepravy
Předbežný počet kilometrů
Polopenze
Snídaně
Večeře

Při potvrzení této objednávky se dopravce zavazuje provést tuto dopravu v daném termínu s příslušným autobusem. Autobus přistaví v odpovídajícím technickém stavu a čistotě.
Objednatel se zavazuje provést uhradu nejpozději do data splatnosti. V případě, že tak neučiní, budou mu počítany úroky z prodlení 0,5% za každý den.

Rozhodčí doložka: Smluvní strany se podle zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů č.216/1994 Sb. v platném znění dohodly, že veškeré jejich spory vzniklé z této smlouvy a nebo v souvislosti s ní budou rozhodovány v rozhodčím řízení před jediným rozhodcem podle jednacího řádu rozhodčího řízení vydaného Unií pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., IČ: 27166147 (dále jen "unie") a zveřejněného na internetové adrese www.urmr.cz, přičemž rozhodce bude ke dni doručení žaloby zapsán v Seznamu rozhodců vedeném Unií a smluvní strany tímto výslovně pověřují unii, aby určila podle Jednacího řádu rozhodčího řízení, založené touto rozhodčí doložkou. Smluvní strany tímto pověřují takto uřčeného rozhodce k rozhodování všech sporů podle zásad spravedlnosti. Smluvní strany výslovně prohlašují, že před podpisem rozhodčí smlouvy něly a mají možnost seznámit se s Jednacím řádem rozhodčího řízení, jakož i s Nařízením o nákladech rozhodčího řízení a také tak učinily a uvedené dokumenty tak považují za nedílnou součást této rozhodčí smlouvy.